Biuro socjalne

Stowarzyszenie Pomost–Passerelle prowadzi Biuro Socjalne, znajdujące się w pomieszczeniach Parafii WNMP przy Polskiej Misji Katolickiej, 263 bis rue Saint Honoré, w Paryżu pierwszym. Biuro czynne jest w czwartki, w godzinach od 9.00 do 13.00. Celem Biura socjalnego jest pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej, rodzinnej i bytowej oraz reintegracja społeczna i zawodowa zgłaszających się osób.

Działania prowadzone w Biurze Socjalnym skierowane są przede wszystkim do Polaków i sporadycznie do osób innych narodowości, wymagających pomocy z powodu trudności adaptacyjnych w środowisku francuskim, bądź problemów z nadużywaniem środków psychoaktywnych.

Działania najczęściej podejmowane w ramach interwencji Biura Socjalnego:

  1. udzielanie informacji z zakresu administracji i prawa,
  2. redagowanie pism administracyjnych oraz pomoc w wypełnianiu formularzy,
  3. tłumaczenie dokumentów,
  4. pomoc w redagowaniu dokumentów niezbędnych w procesie poszukiwania pracy (życiorys, list motywacyjny),
  5. pomoc w rejestracji w Urzędzie Pracy,
  6. skierowanie do innych instytucji (Konsulat, Emmaus - Agora),
  7. kierowanie do specjalistycznych placówek pomocy i towarzyszenie przy wizytach w instytucjach francuskich (szpitale, Sécurité Sociale, Samu social),
  8. pomoc w uzyskaniu adresu korespondencyjnego (L’association Captifs de la Libération, Secours-Catholique, Agora itp.).
  9. pomoc w załatwianiu formalności, umożliwiających powrót do Polski

Akcje charytatywne

Stowarzyszenie Pomost - Passerelle organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne typu koncerty, kiermasze, wenty. Całkowity dochód z tych akcji przeznaczany jest na potrzeby bezdomnych.

Streetworking

 Streetworking

Streetworking (Les Maraudes) to regularna praca z grupą bezdomnych osób, w warunkach otwartych na ulicy.

Działania streetworkerów mają na celu poznawanie grup lub indywidualnych osób żyjących na ulicy. Celem jest  nawiązanie z nimi kontaktu, zbudowanie więzi, poznanie ich problemów oraz podjęcie działań zmierzających do poprawy ich sytuacji. W zależności od ich potrzeb, osoby te zapraszane są na środowe spotkania,  kierowane do Biura Socjalnego albo do innych adekwatnych instytucji, mogących pomóc w rozwiązaniu rozpoznanych problemów.

Podejmowane działania mają na celu poprawę sytuacji prawnej bezdomnych i ich stanu zdrowia. Pomoc dotyczy głównie takich działań jak: wyrobienie dokumentów tożsamości w Ambasadzie Polskiej, zameldowanie, ubezpieczenie, podjęcie leczenia specjalistycznego, leczenie uzależnienia, skierowanie na grupy wsparcia, rejestracja w Urzędzie Pracy czy też powrót do kraju.

Praca w terenie otwartym z osobami bezdomnymi jest podejmowana przez Stowarzyszenie systematycznie od kilku lat. Zdobyte przez ten okres doświadczenia pomagają coraz skuteczniej pracować z tą grupą osób. Od 2013 roku prowadzona jest też stała współpraca z organizacjami francuskimi, która pomogła Stowarzyszeniu w poszerzeniu i rozwinięciu tej formy działalności.

Spotkania środowe

W każdą środę, w godzinach 19.30-21.00 odbywają się otwarte spotkania, na które zaproszone są wszystkie osoby zainteresowane. Mają one na celu umożliwienie osobom wykluczonym społecznie kontaktu z pracownikami i wolontariuszami Stowarzyszenia. Jest to bardzo ważne ze względu na podtrzymywanie więzi międzyludzkich z osobami bezdomnymi oraz popularyzację działań Stowarzyszenia.

Spotkania podzielone są na dwie części. Pierwsza, to wspólny posiłek rozpoczynający się modlitwą, podczas którego jest czas na rozmowę, zwierzenia i czerpanie przyjemności z bycia razem. Druga część ma charakter dydaktyczno-terapeutyczny. Wstępem jest zawsze warsztat rozwojowy lub motyw kulturalno-artystyczny np. film, wiersz, fragment książki, prace plastyczne, które są inspiracją do tematu późniejszej dyskusji.  Tematy dobierane są tak, aby wzbudzić w podopiecznych chęć zmiany swojego życia: zerwanie z nałogiem, wyjście z bezdomności, ponowne nawiązanie więzi z otoczeniem i kontaktu z rodziną, znaleznienie pracy oraz utrzymanie motywacji.

Na spotkania środowe zapraszani są również goście. Są to osoby z różnych środowisk, które w przeszłości doświadczyły tych samych problemów co nasi podopieczni. Dają oni świadectwo swoich uzależnień, chorób czy słabości, z których udało im się wyjść. 

Cotygodniowe spotkania pozwalają na regularny kontakt z podopiecznymi, dzięki czemu możemy rozpoznawać ich potrzeby na bieżąco oraz odpowiednio szybko na nie reagować. Pozytywnym aspektem spotkań środowych jest to, że osoby żyjące na ulicy z własnej inicjatywy szukają kontaktu z naszym Stowarzyszeniem.