Stowarzyszenie Pomost-Passerelle

Stowarzyszenie Pomost-Passerelle zostało zarejestrowane w Paryżu w styczniu 2007 roku. Jest to polonijna organizacja pozarządowa pomagająca rodakom na obczyźnie. Nazwa POMOST symbolizuje kładkę zarzuconą pomiędzy brakiem nadziei na wyjście z trudnej sytuacji, a konkretnymi rozwiązaniami w kierunku odzyskania godności człowieka, pozostającego często poza marginesem społecznym.

Początki Stowarzyszenia sięgają roku 2004, kiedy to dzięki spontanicznej i bezinteresownej inicjatywie kilku osób udzielono skutecznej pomocy uzależnionemu od heroiny młodemu, bezdomnemu mężczyźnie pochodzenia polskiego, a następnie objęto nią kolejne osoby.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy wszystkim, którzy z różnorodnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, żyją w warunkach skrajnego wykluczenia lub nadużywają środków psychoaktywnych. Swoje działania Stowarzyszenie kieruje do osób bezdomnych, uzależnionych, jak również do tych, którzy nie potrafią zaadoptować się do życia na emigracji.

Osoby działające w Stowarzyszeniu mają specjalistyczne wykształcenie (psychologiczne, resocjalizacyjne, socjologiczne) oraz doświadcznie w pracy z osobami wykluczonymi. Nasi wolontariusze są regularnie szkoleni przez francuskich i polskich specjalistów.

W chwili obecnej Stowarzyszenie prowadzi kilka form działalności na terenie Paryża.          

Pomimo ograniczonych środków finansowych pomagamy od 15 do 20 osobom tygodniowo poprzez działania w Biurze Socjalnym i interwencje w instytucjach socjalnych i medycznych. Udaje nam się zdobyć zaufanie osób wykluczonych, docieramy do najbardziej wyizolowanych grup bezdomnych i nawiązujemy z nimi stały kontakt podczas patroli ulicznych w Paryżu.

Nasze działania pozwoliły na nawiązanie kontaktów z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami francuskimi, z którymi regularnie współpracujemy nad konkretnymi przypadkami poszczególnych osób. Nasze Stowarzyszenie ma coraz bardziej ugruntowaną pozycję w środowisku pomocy socjalnej Paryża.